Rocky könyv, DVD webáruház - Akciós könyvek


Rocky könyv, DVD webáruház - ügyfélszolgálat

Rocky könyv, DVD webáruház - Hűségprogram

Rocky könyv, DVD webáruház - Termékgarancia

  részletes keresés
AdatvédelemAdatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat letöltése PDF formátumban: Letöltés,,Rocky” Kft.

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata


www.rocky.hu
 

 

 

Bevezetés

A „Rocky” Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.rocky.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.rocky.hu/adatvedelem

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

Név: „Rocky” Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 19.

E-mail: info@rocky.hu

Telefon: +36/30-945-2240

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-96815/2016

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

Név: -

Székhely: -

E-mail: -

Telefon: -

 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak

fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.
 

 

Fogalom meghatározások

 

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen

  vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,

  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,

  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy

  vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés

  , betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

  hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

  megsemmisítés;

 

 1. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit

  uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére

  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy

  harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az

  uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem

  minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg

  kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi

  szabályoknak;

 

 1. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat

  vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

  eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon

  kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne

  kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének

  megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű

  archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

  történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a

  szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést

  meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan

  személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a

  személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a

  személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,

  amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően

  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy

  statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és

  szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési

  intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési

  intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,

  az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,

  megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és

  bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés

igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

Adatkezelések

 

Regisztráció

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezetéknév, keresztnév

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

telefonszám/mobilszám

azonosítás, kapcsolattartás

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: a www.rocky.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési

  kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az

  érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19.

  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme

  kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően

  az e-mail címet is törli.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

  személyes adatok címzettjei
  : A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre

  felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

  időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :

 

 • postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 19. címen,

 • e-mail útján az info@rocky.hu e-mail címen,

 • telefonon a +36/30-945-2240 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot

  nem tudjuk létre hozni.

 

 

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név (e-mail cím)

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele, kapcsolattartás.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Telefonszám/mobilszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot

tartalmazzon.

 

 1. Az érintettek köre: A www.rocky.hu weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi

  érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési

  kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely

  személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton

  tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-

  mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

  Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.

  törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
   

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

  személyes adatok címzettjei
  : A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing

  munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

  időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :

 

 • postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 19. címen,

 • e-mail útján info@rocky.hu e-mail címen,

 • telefonon +36/30-9452-2240 a számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

  1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1)

   bekezdése,

 

  1. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

   törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése
   :

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

  1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)

   bekezdés c) pontja.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a

  rendelését feldolgozni.

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Szállítás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Elérhetőség: info@gls-hungary.com , 06-29-886-670

Web: https://gls-group.eu/HU/

 

Név: Magyar Posta Zrt. - MPL - PostaPont

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu, 06-40-31-32-33

Web: www.posta.hu

 

Név: SPRINTER Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Elérhetőség: pickpackpont@sprinter.hu, +36 1 803 6300

Web: http://www.pickpackpont.hu/

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

 

Tárhely-szolgáltató

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Giganet Internet Szolgáltató Kft., (címe: 4400. Nyíregyháza, Szarvas utca 1-3.,

telefon: 06-42-512-000)
 

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A www.rocky.hu weboldalt használó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-

  szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-

  szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

  6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve
  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,

  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
   

 

Weboldal üzemeltetés

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai

  frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név: Veres József e.v.

Cím: 4450 Tiszalök, Hősök tere 2.

E-mail: webmester@rocky.hu

Telefon: 06-30-939-0943

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi

  személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon

  regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
   

 1. Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-

  üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-

  üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

  6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve
  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,

  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

 

 

Könyvelési feladatok, számlázás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Név: Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

Vállalkozói szám:

Cím: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E  I/2.

Adószám: 20937054208

E-mail:  info@cmfx.hu


Név: Adógaléria Kft.

Vállalkozói szám:

Cím: 4400  Nyregyháza, Kossuth Lajos utca 43.  II/8.

Adószám: 12159125-2-15

E-mail:  adogaleriakft@gmail.com

 
 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

  6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve
  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,

  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
  .

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez

  használt cookie
  ”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,

  melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és

  a látogatók nyomon követése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k

  használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

  lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

  általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

  cookie-k használatának
  kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül

  történő közléstovábbítás
  vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért,

  az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak

  feltétlenül szüksége van
  . 
   

  A cookie fájlok elutasítása

  A cookie fájlok használatának beállítása az Ön internetes böngészőjének részét képezi. Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy az Ön által kiválasztott típusokra korlátozhatók.

  A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók

  ·         Chrome

  ·         Firefox

  ·         Internet Explorer

  ·         Android

   

  A cookie fájlkezelés egy hatékony eszköze a http://www.youronlinechoices.com/hu/

   

   weboldalon is rendelkezésre áll

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá

  annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google

  konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,

  Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a

  konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak

  az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a

  Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt

  le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek

  weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a

  célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára

  konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre

  kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.

  Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót

  azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,

  hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog

  szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető

  el: www.google.de/policies/privacy/
    

 

A Google Analytics alkalmazása

 

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.

   („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,

   szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik

   Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

  1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

   információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és

   tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-

   címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségrő

   l szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

  1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és   ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal

   üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja

   használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá,

   hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket

   készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos

   további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

  1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-

   címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó

   a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk

   figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem

   minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá,

   hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó

   weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és

   telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
    

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

  évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

  hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

  regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

  ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

  kezelje.

 

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás

  nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató

  minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli

  nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

  Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezetéknév, keresztnév

Azonosítás,

E-mail cím

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push

  üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,

  termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat

  visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96815/2016

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes

  adatok címzettjei
  : A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai

  kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

  időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések ellen

  i tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :

 

 • postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 19. címen,

 • e-mail útján info@rocky.hu e-mail címen,

 • telefonon +36/30-9452-2240 a számon.

 

 1. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az

  Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

  egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk

  Önnek hírlevelet küldeni.


  Hírlevélküldés:

  A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

  Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.)

  Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

  Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető

  Cégjegyzékszám:  13-06-065996 

  Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

  Adószám: 21158218-2-13

   

  E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu 

 

 

Panaszkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1. Az érintettek köre: A www.rocky.hu weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,

  panaszt tevő valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett

  jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről

  szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes

  adatok címzettjei
  : A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai

  kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

  időpontban történő visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

  kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

  tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
  :

 

 • postai úton a 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 19. címen,

 • e-mail útján info@rocky.hu e-mail címen,

 • telefonon +36/30-945-2240 a számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az

  Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a
  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

  (7) bekezdése.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk

  kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
   

 

Közösségi oldalak

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

  Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon

  regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

  Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és

  „lájkolta” a weboldalt.

 

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,

  termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,

  népszerűsítése.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére

  jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos

  jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról,

  és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a

  közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az

  adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása

  vonatkozik.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

  kezeléséhez a közösségi oldalakon.
   

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,

  esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-

  mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott

  adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott

  személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

  tájékoztatást.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

  szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

  közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az

  adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely

  a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

 1. A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,

hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 

 

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

  pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

  felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön

  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

  elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta (...)

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor

a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

  lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét

  szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított
1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított
1

hónapon belül
tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az

intézkedés elmaradásának okairól
, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú

kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre

annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,

ideértve, többek között, adott esetben:

 

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

 1. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

  bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló

  képességét;

 

 1. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

  adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet

  állítani;

 

 1. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

  hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további

tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az

adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az

adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott

  végre
  , és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok

  tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

  titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem

  jogosított személyek számára
  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

  amelyek
  biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas

  kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
  ;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

  érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

  hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

  tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira

nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem

igazolására szolgáló indokokat is.

  

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  AZ EURÓPAI

  PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

  információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

  13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

  gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

  egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó

  EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

  tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

  hatályon kívül helyezéséről

 

Nyíregyháza, 2018. 03. 26.

 

 

 

Rocky” Kft.

Főoldal         Film (DVD)         Film (Blu-ray)         Könyv         Zene         Akció         Vásárlási tudnivalók         Adatvédelem         Kapcsolat

Copyright © 2002-2019 Rocky Kft. Minden jog fenntartva! E-mail: info@rocky.hu Tel: +36-30-953-7401, +36-70-378-2729