Rocky könyv, DVD webáruház - Akciós könyvek


Rocky könyv, DVD webáruház - ügyfélszolgálat

Rocky könyv, DVD webáruház - Hűségprogram

Rocky könyv, DVD webáruház - Termékgarancia

  részletes keresés
Luspay Tamás; Tettamanti Tamás; Varga István - Forgalomirányítás - Közúti járműforgalom modellezése és irányítása

Forgalomirányítás - Közúti járműforgalom modellezése és irányítása (Könyv)

Író: Luspay Tamás; Tettamanti Tamás; Varga István;

Könyv > Szakkönyv > Műszaki
2 125 Ft
(Eredeti ár: 2 500 Ft)
Megtakarítás: 15%online rendelés

Tartalom:

A köz­le­ke­dés a tör­té­ne­lem min­den kor­sza­ká­ban je­len­tős sze­re­pet töl­tött be. A tár­sa­da­lom alap­ve­tő igé­nye a mun­ka­hely­hez, az ok­ta­tá­si és szo­ci­á­lis in­téz­mé­nyek­hez, vagy a pi­he­né­si le­he­tő­sé­gek­hez tör­té­nő el­ju­tás, amely mi­nő­sé­gé­nek a ja­ví­tá­sa így közös ér­de­künk. A köz­le­ke­dés­fej­lesz­tés egy össze­tett fel­adat, amely ma már a káros ha­tá­sok kö­vet­kez­mé­nye­i­nek ki­kü­szö­bö­lé­sét, csök­ken­té­sét is ma­gá­ban fog­lal­ja. A köz­le­ke­dés ja­ví­tá­sá­nak egyik fon­tos eleme a for­ga­lom­irá­nyí­tás ha­té­kony­sá­gá­nak fej­lesz­té­se. Nap­ja­ink­ban, nö­vek­vő jár­mű­for­ga­lom és szű­kös há­ló­za­ti ka­pa­ci­tá­sok kö­ze­pet­te kell a jár­mű­ve­ket el­jut­tat­ni cél­juk­hoz úgy, hogy az utat biz­ton­sá­go­san, a le­he­tő leg­gyor­sab­ban, a leg­ke­ve­sebb vá­ra­ko­zás­sal, és mi­ni­má­lis kör­nye­ze­ti ter­he­lés­sel te­gyék meg. Az előb­bi fel­té­te­lek­nek meg­fe­le­lő köz­le­ke­dés biz­to­sí­tá­sa bo­nyo­lult fel­ada­tot je­lent, ami­vel csak kor­sze­rű köz­úti for­ga­lom­irá­nyí­tó rend­sze­rek ké­pe­sek meg­bir­kóz­ni. Köny­vünk­ben célul tűz­tük ki ilyen rend­sze­rek be­mu­ta­tá­sát, va­la­mint a kor­sze­rű köz­úti for­ga­lom­irá­nyí­tás ter­ve­zé­se során hasz­nált for­ga­lom­mo­del­le­zé­si, mé­ré­si és irá­nyí­tá­si mód­sze­rek is­mer­te­té­sét.


Kiadás éve: 2011
Oldalak száma: 288 oldal
Kötésmód: puhatáblás, ragasztókötött
ISBN: 9789632796659
EAN: 9789632796659Oldal frissítés:

Tag-ek: Luspay Tamás; Tettamanti Tamás; Varga István


Főoldal         Film (DVD)         Film (Blu-ray)         Könyv         Zene         Akció         Vásárlási tudnivalók         Adatvédelem         Kapcsolat

Copyright © 2002-2021 Rocky Kft. Minden jog fenntartva! E-mail: info@rocky.hu Tel: +36-30-953-7401, +36-70-378-2729